top of page

Regulamin i polityka prywatności konkursów

§ 1. Postanowienia ogólne

1.. Organizatorem zabawy/konkursu jest firma Lak System Paweł Drożdż.

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zabawie/konkursie na profilach społecznościowych Organizatora:

a) Lak System Łóżka Metalowe.

b) Lak System Lakiernia Proszkowa.

c) Boski Online Development

 

3. Zabawa/konkurs, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 'Regulaminem'), skierowana jest do użytkowników Facebook (zwanych dalej: ‘Użytkownikami’), którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie PL.

 

4. Udział w zabawie/konkursie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

 

5. W zabawie/konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w zabawie/konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W zabawie/konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

 

6. W zabawie/konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu zabawy/konkursu.

 

7. Organizator oświadcza, że zabawa/konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

§ 2. Postanowienia ogólne

Zabawa trwa w terminie określonym w danym poście z zabawą/konkursem.

§ 3. Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w zabawie/konkursie oraz nagrody

1. Wzięcie udziału w zabawie/konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.

 

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem zabawy/konkursu może być każda osoba, która spełni jednocześnie poniższe warunki: - jest użytkownikiem Facebook; - jest fanem profilu Organizatora (przez fanów rozumie się osoby, które polubiły określone w poście z zabawą/konkursem profile); - Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obrażających inne osoby, nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszenia, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w zabawie/konkursie.

 

3. Zabawa/konkurs odbywa się na portalach społecznościowych Organizatora.

4. Nagrody:

Nagrody opisane są lub pokazane w każdym poście z zabawą/konkursem.

 

5. Zadania określone są w każdym poście z zabawą/konkursem.

 

6. Komisja dokona oceny zgłoszeń uwzględniając zaangażowanie Uczestnika w poście z zabawą/konkursem i wyłoni zwycięzcę.

 

7. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej. Nagrody zostaną wysłane na podany adres przez zwycięzcę po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów. Wysyłka realizowana jest na terenie Polski.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

 

9. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z zabawą/konkursem jest Organizator. Celem zebrania danych jest prawidłowe przeprowadzenie zabawy/konkursu. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z zabawą/konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników zabawy/konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w zabawie/konkursie, jak i wysyłkę nagród.

 

10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)., na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby zabawy/konkursu.

 

11.Dodanie zgłoszenia w zabawie/konkursie jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich przez Uczestnika do danego tekstu lub zdjęcia.

 

12. Odbiór nagrody (zgłoszenie się po nagrodę) przysługuje Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru jest przesłanie Organizatorowi pełnych danych adresowych Zwycięzcy na jakie ma zostać zrealizowana wysyłka. W przypadku nie przesłania danych adresowych Zwycięzca traci prawo do nagrody i przepada ona na rzecz Sponsora. Sponsor nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.

 

13. Wyniki zabaw/konkursów podane będą na Fb, do 7 dni od zakończenia zabawy/konkursu ( w przypadku zdarzeń losowych o opóźnieniu zostaną poinformowani uczestnicy).

 

14. Organizator ma 30 dni na wysłanie nagrody do Zwycięzcy, o ile nie m innego zapisu w zabawie/konkursie.

§ 4. Nadzór nad przebiegiem zabawy/konkursu

W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Zabawy Organizator wyznaczy Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu zabawy/konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z zabawą/konkursem, przyznawaniem nagród itp.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji zabawy/konkursu.

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w zabawie/konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zabawy/konkursu i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

 

4. Wysyłka darmowa prowadzona jest wyłącznie na terenie PL.

 

5. Nadzór nad zabawą/konkursem sprawuje Organizator.

 

6. Zarówno Uczestnicy zabawy/konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów.

 

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie/konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie Łóżka metalowe Lak System - sklep polskiego producenta oraz Lakiernia Proszkowa | Lakiernia Proszkowa Lak System | Lubiechowa i Boski Online Development. Organizator ma prawo zakończyć zabawę/konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

 

8. Zabawa/konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

Polityka prywatności konkursów

25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na stronę organizatora przyjmujesz do wiadomości poniższe:

 

1) Administratorem stron jest osoba fizyczna, Paweł Drożdż właściciel (1) Lak System Łóżka Metalowe i Kute | Facebook , www.lakierniaproszkowa.net, strony Łóżka metalowe Lak System - sklep polskiego producenta oraz facebook.com/boski i www.boski.fun

 

2) Każdy, kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronach, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a.

 

3) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Dane można w każdym momencie usunąć.

4) Biorąc udział w organizowanych przez Administratora zabawach/konkursach, które w żaden sposób nie są powiązane z Facebook, wyrażasz zgodę na:

a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy.

b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów wysyłki nagrody.

 

5) ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez opcję: „wyślij wiadomość” na profilu na Fb, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte.

a) Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dotyczy to usługi księgowej, pocztowej, kurierskiej, statystycznej, analitycznej.

 

Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

bottom of page